หน้าแรก /คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

KEPT X สำหรับบุคคลทั่วไป

 •     Q : KEPT X คืออะไร
 •       A : KEPT X คือ การสอบวัดความรู้ระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป

 •     Q : KEPT MDX คืออะไร
 •       A : KEPT MDX คือ เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อใน คณะแพทยศาสตร์

KEPT EXIT สำหรับนักศึกษา

 •     Q : นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ ทุกคนหรือไม่
 •       A : อ้างถึงประกาศสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 5.1.5 ระบุว่า “นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ต้องได้รับการประเมินสมรรถนะทางภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด” และข้อ 4 กล่าวว่า “ผลสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดนั้น จะต้องเป็นผลสอบหลังจากที่นักศึกษาสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษครบถ้วนตามหลักสูตรครบถ้วนแล้ว” กล่าวคือ หลังจากที่นักศึกษาเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาภาษาอังกฤษครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ต้องมีผลประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษจึงจะสำเร็จการศึกษาได้

 •     Q : นอกจาก KEPT EXIT สามารถใช้คะแนนประเภทอื่นยื่นเพื่อสำเร็จการศึกษาได้หรือไม่
 •       A : ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 146/2562 เรื่อง การใช้ผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อ 3 ระบุให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ โดยใช้คะแนนสอบ จากผลการสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (หรือ KEPT EXIT) ที่จัดโดยสถาบันภาษา หรือ ผลสอบจากภาษาอังกฤษมาตรฐาน คือ TOEFL IELTS และ TOEIC

 •     Q : การยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา มีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในการยื่นหรือไม่
 •       A : ณ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในการผ่านการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งในกลุ่มเรียนเป็นภาษาไทยและกลุ่มเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

 •     Q : KEPT EXIT สอบอะไรบ้าง
 •       A : สำหรับ KEPT EXIT มีการวัดทักษะทางภาษา 4 ด้าน คือ การฟัง(Listening) การพูด(Conversation) การอ่าน (Reading and Vocabulary) และการเขียน (Structure) โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และจัดเป็นระดับตามกรอบ CEFR คือ A1 A2 B1 B2 และ C1

 •     Q : สอบ KEPT EXIT ได้กี่ครั้ง
 •       A : สามารถสอบได้มากกว่า 1 ครั้ง (นักศึกษาจะได้รับสิทธิ์สอบฟรี 1 ครั้ง โดยในการสอบครั้งต่อไป จะมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 500 บาท/รอบ)

 •     Q : นักศึกษาต้องยื่นคะแนนตอนไหน
 •       A : ยื่นเมื่อนักศึกษาสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรครบถ้วนแล้ว และผลสอบดังกล่าวยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นคะแนน

 •     Q : หากต้องการใบรับรองผลคะแนน KEPT ต้องดำเนินการอย่างไร
 •       A : หากต้องการใบรับรองผลคะแนนแบบเป็นทางการ โปรดติดต่อสถาบันภาษา ที่หมายเลข 043-203469 โดยมีค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลคะแนน 100 บาทต่อฉบับ