หน้าแรก /ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

KEPT คืออะไร

KEPT หรือ Khon Kaen University English Proficiency Test คือข้อสอบวัดระดับสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ จัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ (Paper based) โดยข้อสอบ KEPT มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

โดยได้มีการนำผลของข้อสอบ KEPT ไปใช้ใน 2 ลักษณะ คือ ใช้เป็นข้อสอบ

  •     (1) ประเมินทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
  •     (2) ประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษของบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในการเข้าศึกษาต่อ เข้าทำงานและการวัดระดับความรู้ตามโครงการอบรมต่าง ๆ

ประเภทของข้อสอบ KEPT

KEPT Exit  เป็นการสอบวัดความรู้ระดับภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KEPT X  เป็นการสอบวัดความรู้ระดับภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้วัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคคลทั่วไป หรือเพื่อใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสหกิจศึกษา การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของบุคลากร การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนและหลังการอบรม ใช้ในโครงการต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

KEPT MDX  เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์

องค์ประกอบของข้อสอบ KEPT

ข้อสอบ KEPT เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ดังนี้

  •     1.ทักษะการฟัง (Listening)
  •     2.ทักษะการพูด (Speaking)
  •     3.ทักษะการอ่านและคำศัพท์ (Reading และ Vocabulary)
  •     4.ทักษะการเขียน (Writing)